Na osnovu člana 12 Odluke o kriterijumima i postupku dodjele dugoročnih kredita fizičkim licima radi obezbjeđenja individualnih stambenih objekata za socijalno stanovanje („Službeni list CG“, broj 27/18)


Vlada Crne Gore - Ministarstvo održivog razvoja i turizma raspisuje 


JAVNI POZIV ZA KOMERCIJALNE BANKE


Za učešće u 


PROJEKTU RJEŠAVANJA STAMBENIH POTREBA GRAĐANA PO POVOLJNIM USLOVIMA

Projekat 1000+ stanova

I

Vlada Crne Gore - Ministarstvo održivog razvoja i turizma implementira Projekat rješavanja stambenih potreba građana Crne Gore po povoljnim uslovima – Projekat 1000+ stanova (u daljem tekstu: Projekat) i poziva komercijalne banke koje odobravaju stambene kredite na teritoriji Crne Gore, da dostave ponude za učešće u Projektu.

Ukupna vrijednost Projekta je 20 miliona eura, od kojih:

- 50% iznosa obezbjeđuje Država sredstvima zajma kod Banke za razvoj Savjeta Evrope,

- 50% iznosa obezbjeđuju komercijalne banke koje prijave učešće u Projektu.

Izuzetno, ako građanin - korisnik Projekta obezbijedi sopstveno učešće u ugovoru o kreditu, učešće komercijalne banke se umanjuje za iznos učešća korisnika.

Dugoročni krediti dodjeljuju se građanima - korisnicima Projekta uz fiksnu kamatnu stopu do 2,99% na godišnjem nivou, na period otplate do 20 godina.II USLOVI ZA UČEŠĆE U PROJEKTU


Uz prijavu za učešće u Projektu komercijalna banka dostavlja: 


1) odobrenje Centralne banke Crne Gore da banka može odobravati stambene kredite fizičkim licima sa rokom dospijeća do 20 godina;

2) ponudu za učešće u Projektu.III SADRŽAJ PONUDE


Ponuda iz tačke II ovog poziva obavezno sadrži:

1. Visinu kamatne stope koja ne može biti veća od 2,99%, fiksno, tokom čitavog perioda otplate kredita, u trajanju do 20 godina;

2. Visinu administrativnih troškova, odnosno troškova obrade kreditnog zahtjeva, koji ne mogu biti veći od 0,3% iznosa odobrenog kredita;

3. Ukupan iznos sopstvenih sredstava koji banka namjerava plasirati u Projektu i

4. Izjavu o uslovima kreditiranja.IV


Vlada Crne Gore zaključiće sporazume o saradnji sa komercijalnim bankama koje su podnijele blagovremenu i potpunu dokumentaciju za učešće u Projektu, u skladu sa uslovima iz javnog poziva.

Vlada Crne Gore će prenijeti kreditna sredstva komercijalnim bankama koje ispune uslove za učešće u Projektu na način i pod uslovima iz sporazuma koji će biti bliže definisani posebnim ugovorima o saradnji o sprovođenju Projekta koji će se sklopiti sa komercijalnim bankama.V OBAVEZE BANKE U PROJEKTU


Banke koje ispune uslove za učešće u Projektu treba da obezbjede sljedeće usluge:

1) Prihvatanje zahtjeva građana za učešće u Projektu;

2) Preliminarna i konačna procjena kreditne sposobnosti podnosilaca zahtjeva, u skladu sa opštim uslovima kreditne politike i pravilima poslovanja komercijalne banke;

3) Administriranje i obrada svakog pojedinačnog zahtjeva;

4) Finansiranje do 50% kupovne cijene iz sopstvenih izvora po ponuđenoj kamatnoj stopi, odnosno manje od 50%, zavisno od visine učešća građana;

5) Pružanje savjetodavnih usluga zainteresovanim fizičkim licima, odnosno podnosiocima zahtjeva, prikupljanje podataka u elektronskoj bazi podataka (Excel); dostavljanje podataka Ministarstvu održivog razvoja i turizma;

6) Obuka službenika banke uz podršku Ministarstva održivog razvoja i turizma;

7) Davanje servisnih informacija podnosiocu zahtjeva tokom procesa kupovine stambenog objekta, davanje opštih informacija o odobrenju stambenog kredita, itd.;

8) Vođenje postupka i komunikacija sa područnim jedinica Uprave za nekretnine u opštinama povodom upisa hipoteke na stambenim objektima;

9) Dostavljanje izvještaja Ministarstvu održivog razvoja i turizma.VII


Podnošenje ponuda i dokumentacije za učešće u Projektu, vrši se u kancelarijama Ministarstva održivog razvoja i turizma, na adresi ul. IV Proleterske br.19, u Podgorici, svakim radnim danom u periodu od 9 do 14 časova, od 27.aprila do 11. maja 2018. godine.


Kontakt telefon: 020 446-385; 446-325; 446-202; tel/fax 020 446 - 215

E-mail: 1000plus@mrt.gov.me