Na osnovu člana 11 Odluke o bližim kriterijumima i postupku dodjele dugoročnih kredita fizičkim licima radi obezbjeđenja stana, odnosno stambenog objekta za socijalno stanovanje („Službeni list CG“, broj 27/18) Vlada Crne Gore raspisuje JAVNI POZIV ZA INVESTITORE I FIZIČKA I PRAVNA LICA – PONUĐAČE STAMBENIH OBJEKATA


Za učešće u 


PROJEKTU RJEŠAVANJA STAMBENIH POTREBA GRAĐANA PO POVOLJNIM USLOVIMA

1000+ stanova III faza


I


Vlada Crne Gore poziva investitore – privredna društva čija je osnovna djelatnost građenje objekta (u daljem tekstu: investitor) i fizička i pravna lica – ponuđače stambenih objekata, da ponude izgrađene individualne stambene objekte i individualne stambene objekte u izgradnji, koji će biti ponuđeni za prodaju fizičkim licima u okviru Projekta rješavanja stambenih potreba građana Crne Gore po povoljnim uslovima – Projekat 1000+ stanova (u daljem tekstu: Projekat). 

Kupoprodajna cijena m2 neto korisne površine individualnog stambenog objekta, koja se obezbjeđuje kreditnim sredstvima Projekta ne može biti veća od 1100 eura. 

Fizička i pravna lica – ponuđači stambenih objekata mogu da ponude samo izgrađene individualne stambene objekte.II OPŠTI USLOVI ZA INVESTITORE 


Investitor, uz ponudu objekata za učešće u Projektu, obavezno dostavlja sljedeću dokumentaciju:

dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata i

listu izgrađenih objekata stambenog ili stambeno-poslovnog karaktera u poslednjih četiri godine, odnosno od dana registracije investitora.


Za učešće u Projektu investitor može ponuditi objekte:

1. koji su izgrađeni i/ili projektovani u skladu sa tehničkim propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta u oblasti izgradnje objekata kojim se razrađuju, odnosno propisuju uslovi za: stabilnost i trajnost objekata, aseizmičko projektovanje i građenje objekata; zaštitu zdravlja, zaštitu životne sredine i prostora; zaštitu od prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća; zaštitu od požara, eksplozija i industrijskih incidenata; toplotnu zaštitu; racionalno korišćenje energije i energetske efikasnosti; zaštitu od buke i vibracija;

2. koji su izgrađeni i/ili projektovani u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje izgradnja objekata, kojim su propisani uslovi za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti, i u skladu sa propisom kojim se uređuje izgradnja objekata i uslovi i način obezbjeđenja nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom;

3. u kojima su ugrađeni drveni parket minimum II klase, keramika min. II klase, sigurnosna ulazna vrata, kao i osnovni sanitarni elementi.


Kupoprodajni ugovori obavezno sadrže obavezu formiranja skupštine etažnih vlasnika.III USLOVI ZA OBJEKTE KOJE NUDE INVESTITORI- DOKUMENTACIJA


A. Za izgrađene objekte, investitor dostavlja sljedeću dokumentaciju:

1) revidovan glavni projekat u elektronskoj formi i građevinska dozvola, odnosno prijava građenja;

2) garanciju ponude u visini od 2% od vrijednosti ponuđenih stanova, odnosno stambenih objekata, plativu na prvi poziv, bez prava prigovora, u korist Ministarstva održivog razvoja i turizma, sa rokom važnosti od 6 (šest) mjeseci od dana završetka trajanja javnog poziva za fizička lica - korisnike Projekta;

3) izvod iz katastra nepokretnosti za objekte i zemljište na kome su objekti izgrađeni;

4) ponudu koja treba da sadrži:

a. broj objekata koje nudi sa iznosom cijene po m² neto površine stana, odnosno stambenog objekta,

b. izvod iz glavnog projekta - faza arhitektura sa prikazom osnove objekta po etažama R 1:50,

c. prikaz vertikalnih presjeka u R 1:50;

5) lokaciju i opis projekta u R 1:500;

6) plan dispozicije stambenih jedinica (R=1:50);

7) opis nepokretnog inventara i opreme stanova, odnosno stambenih objekata (unutrašnja oprema, zajednički prostori, zelene površine, parking, itd.);

8) upotrebnu dozvolu odnosno, konačni izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru;

9) elaborat energetske efikasnosti, izrađen u skladu sa propisom o sadržaju elaborata energetske efikasnosti, za objekte za koje je građevinska dozvola izdata izdata prije 16. oktobra 2013.godine.


B. Za objekte u izgradnji, investitor dostavlja sljedeću dokumentaciju:

1) pismo o namjeri finansijske podrške izgradnje objekta, izdato od strane banke; 

2) tehničku dokumentaciju: 

revidovani glavni projekat u elektronskoj formi i građevinska dozvola, odnosno prijava građenja ili

idejni projekat u elektronskoj formi i saglasnost glavnog gradskog arhitekte odnosno, glavnog državnog arhitekte na idejni projekat, sa dokazom o riješenim imovinsko pravnim odnosima na zemljištu na kome će se objekat graditi;

3) garanciju ponude u visini od 2% od vrijednosti ponuđenih stanova, odnosno stambenih objekata, plativu na prvi poziv, bez prava prigovora, u korist Ministarstva održivog razvoja i turizma, sa rokom važnosti od 6 (šest) mjeseci od dana završetka trajanja javnog poziva za fizička lica - korisnike Projekta;

4) izvod iz katastra nepokretnosti za objekte i zemljište na kome su objekti izgrađeni;5) ponudu koja treba da sadrži:

broj objekata koje nudi sa iznosom cijene po m² neto površine stana, odnosno stambenog objekta,

dinamiku izgradnje, sa periodom početka i završetka izgradnje,

izvod iz glavnog/idejnog projekta - faza arhitekture sa prikazom osnove objekta po etažama R 1:50,

prikaz vertikalnih  presjeka u R 1:50;

6) biznis plan kojim se utvrđuje finansijska realizacija projekta, kao i minimalan broj prodatih stambenih jedinica neophodnih za realizaciju projekta;

7) lokaciju i opis projekta R 1:500; 

8) plan dispozicije stambenih jedinica (R=1:50);

9) opis tj. stepen izgrađenosti (fotografije trenutnog stanja objekta) kao i digitalni izgled budućeg stambenog objekta i raspored stambenih jedinica;

10) opis nepokretnog inventara i opreme stanova nakon završetka radova (unutrašnja oprema, zajednički prostori, zelene površine, parking, itd.);

11) dokaz o plaćanju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;

12) dokaz o plaćanju posebne naknade za investicije, za objekte u opštinama Crnogorskog primorja;

13) ugovor o građenju, odnosno izjava da je investitor izvođač radova.IV POSEBNI USLOVI


Investitor je dužan da na osnovu odluke Projektnog odbora, dostavi novu garanciju ponude iz tačke 3 podpoglavlja A i tačke 3 podpoglavlja B poglavlja III ovog javnog poziva, ako protekne rok na koji je garancija izdata u toku trajanja Projekta, odnosno isteka roka važnosti svih  vaučera dodijeljenih fizičkim licima – korisnicima Projekta.

Stanovi ponuđeni od investitora za koje nisu potpisani predugovori o kupovini sa korisnicima Projekta, a za iste nije dostavljena nova garanciju ponude, brišu se sa liste stambenih objekata Projekta.

Dokumentacija iz tač.11, 12 i 13 podpoglavlja B, Poglavlja III ovog poziva, dostavlja se samo za objekte za koje je izdata građevinska dozvola odnosno prijava građenja. 

Po isteku roka važenja ovog poziva, investitori koji su dostavili saglasnost glavnog gradskog odnosnog državnog arhitekte, biće pozvani da u roku od 60 dana od dana prijema poziva dostave revidovani glavni projekat i prijavu građenja, sa dokumentacijom iz tač.11, 12 i 13  podpoglavlja B Poglavlja III ovog poziva. 

Po završetku ovog poziva, investitori koji su dostavili pismo o namjeri finansijske podrške izgradnje objekta za koje je dostavljena građevinska dozvola, odnosno prijava građenja, biće pozvani da u roku od 15 dana od dana prijema poziva, dostave neopozivu, bezuslovnu i plativu na prvi poziv u korist Ministarstva održivog razvoja i turizma bankarsku garanciju za završetak izgradnje u slučaju neispunjenja obaveza investitora ili preduzimača u visini od 5% od iznosa ponude, odnosno vrijednosti ponuđenih stambenih jedinica, sa rokom važenja koji se određuje u odnosu na predviđeni rok završetka objekta koji je investitor naznačio u ponudi za svaki objekat pojedinačno.Za ponuđene objekte za koje je dostavljena saglasnost glavnog gradskog arhitekte na idejni projekat, investitori će biti pozvani da u roku od 15 dana od dana prijema poziva, dostave neopozivu, bezuslovnu i plativu na prvi poziv u korist Ministarstva održivog razvoja i turizma bankarsku garanciju za završetak izgradnje u slučaju neispunjenja obaveza investitora ili preduzimača u visini od 7,5% od iznosa ponude, odnosno vrijednosti ponuđenih stambenih jedinica, sa rokom važenja koji se određuje u odnosu na predviđeni rok završetka objekta koji je investitor naznačio u ponudi za svaki objekat pojedinačno.

Ukoliko investitor koji je dostavio saglasnost glavnog gradskog arhitekte odnosno glavnog državnog arhitekte, u navedenom roku ne dostavi revidovani glavni projekat i prijavu građenja, sa dokumentacijom iz tač.11, 12 i 13  podpoglavlja B, Poglavlja III ovog poziva, stanovi koje je investitor ponudio brišu se sa liste stambenih objekata.

Ukoliko investitor u navedenom roku ne dostavi bankarsku garanciju iz st. 5 i 6 ovog poglavlja, stanovi koje je investitor ponudio brišu se sa liste stambenih objekata.

Ukoliko je u listu nepokretnosti za zemljište na kome je objekat izgrađen, ili će se izgraditi, upisana hipoteka, investitori će biti pozvani da u roku od 30 dana od dana prijema poziva, dostave bankarsku garanciju ili drugi odgovarajući dokaz, kojim se garantuje brisanje tereta – hipoteke iz lista nepokretnosti do dana zaključenja kupoprodajnih ugovora.

Ukoliko investitor u navedenom roku ne dostavi bankarsku garanciju ili drugi odgovarajući dokaz, kojim se garantuje brisanje tereta – hipoteke iz lista nepokretnosti, stanovi koje je investitor ponudio, a koji su izgrađeni, ili se grade na zemljištu na kome je upisana hipoteka, brišu se sa liste stambenih objekata. V OPŠTI USLOVI ZA FIZIČKA I PRAVNA LICA


Fizičko i pravno lice, uz ponudu stana, odnosno stambenog objekta, dostavlja sljedeću dokumentaciju:


1. kopiju lične karte za fizička lica ili izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata za pravna lica;

2. Ovjerenu izjavu fizičkog ili pravnog lica - ponuđača stambenog objekta o namjeri ostajanja pri ponudi, sa rokom važnosti od 6 (šest) mjeseci od dana završetka trajanja javnog poziva za fizička lica - korisnike Projekta; 

3. Ovjerenu izjavu bračnog supružnika da je saglasan sa dostavljenom ponudom i prodajom stana, odnosno stambenog objekta.VI USLOVI ZA OBJEKTE KOJE NUDE FIZIČKA I PRAVNA LICA – DOKUMENTACIJA


1. izvod iz katastra nepokretnosti u kojem nema tereta: „izgrađen bez građevinske dozvole“ odnosno „nema prijavu građenja, ili “nema upotrebnu dozvolu“ odnosno „nema konačni izvještaj o stručnom nadzoru“,

2. ponudu sa iznosom cijene stana po m² neto površine stana, odnosno stambenog  objekta, strukturom i lokacijom objekta, 

3. plan dispozicije stambenog objekta R=1:50,

4. fotografije stana, odnosno stambenog objekta na CD-u;

5. za objekte za koje je građevinska dozvola izdata prije 16. oktobra 2013. godine - izvještaj ovlašćenog lica da objekat ispunjava minimalne zahtjeve energetske efikasnosti koji su utvrđeni u skladu Pravilnikom o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti zgrada („Službeni list CG“, broj 75/15). VII MJESTO I ROK PODNOŠENJA PONUDA 


Podnošenje ponuda i dokumentacije za učešće u Projektu, vrši se u kancelarijama Ministarstva održivog razvoja i turizma, na adresi ul.IV Proleterske br.19, u Podgorici, svakim radnim danom u periodu od 9 do 14 časova, od 27. aprila do 28. maja 2018. godine.


Kontakt telefon: 020 446-385; 446-325; 446-202; tel/fax 020 446 – 215.


E- mail: 1000plus@mrt.gov.me