Projekat rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima predstavlja nastavak projekta 1000+, koji je realizovan 2010-2011 godine u saradnji i kroz kreditni aranžman sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), uz uvažavanje pravila i procedura Banke sa jedne i crnogorskog zakonodavstva sa druge stane. Tada su, u okviru Projekta, 433 porodična domaćinstva, odnosno 1239 građana Crne Gore, riješila svoje stambeno pitanje.

Kako se Projekat odnosi na građane sa srednjim i nižim primanjima koja po tržišnim uslovima ne mogu riješiti stambenu potrebu, očekivanja su da će sada oko 500 domaćinstava, odnosno oko 1.500 lica koji su članovi tih domaćinstava riještiti stambeno pitanje, što zavisi od veličine stambenih jedinica.

Krajem prošle godine raspisani su Javni pozivi za građevinske kompanije i banke koje će učestvovati u Projektu i koji su u toku. Očekujemo odziv svih banaka koje u svom portfoliju imaju stambene hipotekarne kredite, kao i građevinara sa teritorije cijele Crne Gore.

Napominjemo da su građevinske kompanije u obavezi da dostave kopiju projekta arhitekture u analognoj formi, a ostalu projektnu dokumentaciju, koja je navedena u Javnom pozivu, u digitalnoj formi. Garancija ponude u visini od 2% predračunske vrijednosti projekta treba da bude izdata sa rokom važenja do 30. maja 2016. godine. Takođe, pozivamo građevinske kompanije da nam se obrate u vezi sa eventualnim nejasnoćama u kontekstu dostavljanja projektne dokumentacije.

Planirano je da Javni poziv za građane bude raspisan krajem februara, u zavisnosti od dobijenih ponuda gređevinskih kompanija i banka i obrade podataka. Javni poziv će trajati minimum 30 dana.

Od danas će biti u funkciji web sajt www.1000plus.me, a uskoro će biti i Call Centar 19915, posredstvom kojih će građani biti u mogućnosti da dobiju detaljne informacije o uslovima za učešće i odgovore na sva eventualna pitanja.

U toku su pregovori sa Notarskom komorom u cilju smanjenja troškova notarskih akata za Projekat u iznosu od 50% od naknade predviđene notarskom tarifom.

Transparentnost prethodnog projekta je od strane CEB-a ocijenjena najvišom ocjenom, a ta praksa se podrazumijeva i u ovoj fazi njegove realizacije, što, između ostalog, znači da će budući korisnici kredita biti odabrani isključivo u skladu sa propisanim uslovima i pod šifrom objavljeni na sajtu www.1000plus.me.

Odlukom Vlade su definisane ciljne grupe za dugoročno kreditiranje, koje su usaglašene sa CEB-om, odnosno: 40% korisnici čiji je član porodičnog domaćinstva zaposlen u javnom sektoru, 30% bračni supružnici kod kojih oba supružnika imaju do 35 godina života i 30% ostali korisnici. U prethodnom projektu 50% su činili državni službenici, a 50% ostali.

Bez obzira na navedenu podjelu, u ostvarivanju prava na rješavanje stambene potrebe dodjelom dugoročnog kredita za kupovinu individualnog stambenog objekta imaju: samohrani roditelji, odnosno staratelji, lica sa invaliditetom, porodična domaćinstva čiji je član lice sa invaliditetom, porodična domaćinstva sa djecom sa smetnjama u razvoju, mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja i žrtve nasilja u porodici.

Projekat 1000+ je realna šansa za sve građane Crne Gore, a uslovi su značajno bolji od tržišnih sa fiksnom kamatnom stopom od 3,99% na 20 godina. Vaučer koji će građani dobiti nakon apliciranja kod Banke daju slobodu izbora građevinske kompanije, a samim tim i stana za koji će se odlučiti.

Svi građani Crne Gore mogu da konkurišu, ukoliko ispunjavaju opšte uslove tražene javnim pozivom, a to su: da je crnogorski državljanin, da rješava stambenu potrebu u mjestu prebivališta, da nema u svojini stambeni objekat ili nema u susvojini više od jedne trećine ukupne površine stambenog objekta u Crnoj Gori u poslednje tri godine od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu kredita, čiji član porodičnog domaćinstva nema u svojini stambeni objekat ili nema u susvojini više od jedne trećine ukupne površine stambenog objekta u Crnoj Gori u posljednje tri godine od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu kredita, da je kreditno sposoban u smislu opštih uslova kreditne sposobnosti odabrane komercijalne banke i da zadovoljava kriterijume u pogledu visine kumulativnih primanja.

Dugoročni kredit se može dodijeliti korisniku čiji kumilativni prihod u odnosu na broj članova domaćinstva iznosi do 600 eura za podnosioca zahtjeva, 420 eura za svakog drugog punoljetnog člana porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva i do 300 eura za svakog maloljetnog člana porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva.

Ukoliko za kredit konkuriše mladi bračni par sa prosječnim primanjem koje iznosi 485 eura, to znači da njihova prosječna primanja u iznosu od 970 eura omogućavaju da kroz projekat 1000+ stanova mogu riješiti stambeno pitanje na adekvatan način.