Pitanje dana:

22.06.2016. Na Vašem sajtu piše da je rok izgradje zgrade u kojoj želim da kupim stan oktobar 2016.godine, dok u mom predugovoru stoji da je to decembar 2016? Da li je to u redu ili treba da stoji oktobar 2016?

Investitori su dužni da u predugovorima naznače rok izgradnje objekta koji je definisan ponudom.

 
Pitanja i odgovori:

Na Vašem sajtu piše da je rok izgradje zgrade u kojoj želim da kupim stan oktobar 2016.godine, dok u mom predugovoru stoji da je to decembar 2016? Da li je to u redu ili treba da stoji oktobar 2016?
Investitori su dužni da u predugovorima naznače rok izgradnje objekta koji je definisan ponudom.

Visina odobrenog vaučera iznosi 61000, cijena stana je oko 64000. Kako se računa učešće u ovoj situaciji?  Da li se računa učešće 5% od 61000 ili 5% od 64000 ?
Učešće se računa  5% od 61000, dakle od visine odobrenog vaucera.

Da li rok otplate može da bude kraći od 20 godina?
Može, s tim da mjesečni anuitet ne prelazi 40 odsto primanja u domaćinstvu.

Da li imamo šansu da dobijemo kredit u Projektu 1000+ iako smo na listi čekanja i kada bi mogli računati da bi se to moglo realizovati?
Rangiranje zahtjeva se, vrši u odnosu na vrijeme podnošenja zahtjeva u okviru definisanih kvota ciljnih grupa do konačne potrošnje sredstava obezbijeđenih Projektom, odnosno 40% korisnicima čiji je član porodičnog domaćinstva zaposlen u javnom sektoru, 30% bračnim supružnicima kod kojih oba supružnika imaju do 35 godina života i 30% ostalim korisnicima.
Imajući u vidu iskustvo iz prethodnog projekta, kada je podijeljen  821 vaučer, a realizovana 433, kao i činjenicu da je prosječna kreditna sposobnost aplikanata veća nego u prethodnom projektu, očekujemo da će veći broj aplikanata sa liste čekanja u narednoj fazi dobiti priliku da riješi stambeno pitanje.
U zavisnosti od realne vrijednosti kreditne sposobnosti, procjenjujemo da će broj dodijeljenih vaučera biti znatno veći u odnosu na sadašnjih 400.
Ukoliko neko sa liste odustane ili ne iskoristi vaučer u roku od 60 dana, njih će mijenjati sljedeći na listi čekanja. Takodje, ukoliko korisnici budu uzimali manje iznose kredita od predviđenih maksimuma, taj novac dobiće sljedeći na listi čekanja.

Ono sto za sada mozemo potvrditi jeste da ćemo krajem juna mjeseca, dodijeliti izvjestan broj vaučera, nakon čega ćemo opet cemo uručivati iste sve do potrošnje sredstava opredijeljenih za Projekat 1000 plus, koji broj zavisi od gore navedenog – od ušteda po svim osnovama (odustajanje imalaca vaučera, neiskorišćavanje iznosa sa vaučera u potpunosti – npr. dobijete vaučer na 70.000 eura, a kupite stan od 40.000 eura itd.)

Kad treba da platimo učešće od 5% iznosa kredita?
Korisnici nijesu dužni da plaćaju obavezno učešće od 5% iznosa kredita u trenutku sklapanja predugovora. Plaćanje se može izvršiti nakon odobravanja kredita od strane banke, jer može da se pojavi razlika između preliminarne i stvarne kreditne sposobnosti korisnika.

Ko vrši kvalifikaciju kreditne sposobnosti? Banka ili Projektni odbor?
U Javnom pozivu za gradjane jasno je navedeno da će komercijalne banke vršiti predkvalifikaciju i provjeru kreditne sposobnosti. Svaka banka u kojoj  su građani podnijeli zahtjev za dugoročni hipotekarni kredit imaju svoje interne procedure odobravanja kredita i kreditne politike, uz poštovanje pravila Projekta.

1. Da li svako može da konkuriše za stan iz programa 1000 + stanova?
Da, može svaki građanin, /domaćinstvo/ ukoliko ispunjava opšte uslove tražene javnim pozivom, a to su: da je crnogorski državljanin, da rješava stambenu potrebu u mjestu prebivališta, da nema u svojini stambeni objekat ili nema u susvojini više od jedne trećine ukupne površine stambenog objekta u Crnoj Gori, u poslednje tri godine od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu kredita; čiji član porodičnog domaćinstva nema u svojini stambeni objekat ili nema u susvojini više od jedne trećine ukupne površine stambenog objekta u Crnoj Gori, u posljednje tri godine od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu kredita; da je kreditno sposoban u smislu opštih uslova kreditne sposobnosti odabrane komercijalne banke i da zadovoljava kriterijume u pogledu visine kumulativnih primanja.

2. Koja dokumentacija je potrebna za dobijanje kredita kod banke?
Dokumentacija će biti poznata poslije završetka javnog poziva za banke i ona će biti ista za sve banke koje budu učestvovale u Projektu. Osim dokaza koji su uobičajeni u bankama za ove vrste kredita biće potrebna i dokumentacija kojom dokazujete da ispunjavate uslove za učešće u kreditu (uvjerenje o državljanstvu, neposjedovanju nepokretnosti, visina mjesečne zarade...)

3. Da li mogu da konkurišem za kredit ako već imam stan?
Ne možete, jer je osnovni uslov za učešće u Projektu, da ne posjedujete stan u svojini, ili druge stambene nekretnine na svoje ime, i ovaj Projekat je namijenjen samo domaćinstvima koja nemaju riješeno stambeno pitanje.

4. Je li tačno da je kamata 5%?
Konačna kamatna stopa neće prelaziti fiksni iznos od 3.99% godišnje, na period od 20 godina.

5. Da li mogu da konkurišem za kredit ako već imam kuću na selu, koja se vodi na moje ime?
Ne možete, jer je osnovni uslov za učešće u Projektu, da ne posjedujete stan u svojini, ili druge stambene nekretnine na svoje ime, i ovaj Projekat je namijenjen samo domaćinstvima koja nemaju riješeno stambeno pitanje.

6. Šta ako sam našao da kupim stan koji košta 1100 eura po m2. Da li imam pravo na kredit?
Imate pravo na kredit, ali za kupovinu stambenog objekta čija vrijednost po m2 neto korisne površine prelazi iznos cijene od 1089 eura, dužni ste da razliku u cijeni doplatite iz svojih sredstava, a u tom slučaju ponuđena cijena može biti maksimalno 1.200 eura po m2.

7. Da li imam veće šanse da dobijem kredit ako sam podstanar ili ako sa mojom porodicom živim kod roditelja?
Nema razlike da li ste podstanar ili stanujete kod roditelja, bitno je da članovi porodičnog domaćinstva ne posjeduju stan/kuću u svojini. Jedini kriterijum, ukoliko ispunjavate osnovne uslove, jeste vrijeme predaje aplikacije.

8. Ko odobrava kredit, banka ili Vlada?
Kredit odobrava komercijalna banka kod koje ste predali aplikaciju, shodno vašoj kreditnoj sposobnosti, a Projektni odbor koji je osnovala Vlada, donosi konačnu odluku o učešću u Projektu.

9. Šta mogu da uradim odmah vezano za kredit sada da ne bih gubio vrijeme?
Da bi Projekat bio transparentan i pravičan /istovremeno/ u jednom trenutku će se objaviti informacije putem javnog tendera o uslovima za učešće, kao i o neophodnoj dokumentaciji u Projektu, koje će biti dostupne svima. U ovom trenutku pojedinac/domaćinstvo/ ne može ništa učiniti da bi bio u prednosti. 

10. Što znači “ko prvi ima prvenstvo”? Kako da budem najbrži od čega to zavisi?
Biti najbrži zavisi od trenutka kada predate kompletnu Aplikaciju odabranoj komercijalnoj banci, u zavisnosti od toga koji ste na listi na cijeloj teritoriji Crne Gore. 
Na vašoj aplikaciji će biti upisan datum, sat i minut predaje.
Takođe i situacija da li spadate u neku od ciljnih grupa određuje vaše prvenstvo. Ciljne grupe su: 40% korisnici čiji je član porodičnog domaćinstva zaposlen u javnom sektoru, 30% bračni supružnici kod kojih oba supružnika imaju do 35 godina života, 30% ostali korisnici.
Takođe, u okviru ciljnih grupa, porodična domaćinstva koja imaju prioritet su: samohrani roditelji, odnosno staratelji, lica sa invaliditetom, porodična domaćinstva čiji je član lice sa invaliditetom, porodična domaćinstva sa djecom sa smetnjama u razvoju, mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja i žrtve nasilja u porodici.

11. Državni sam službenik, trenutno ne mogu da se javim za ovaj program, da li ovo znači da više neće biti rješavanja pitanja po posebnim ministarstvima kao do sad, uz povoljne uslove?
Ovaj program je samo jedan u nizu programa koji će se realizovati u dogledno vrijeme u cilju rješavanja stambenih pitanja građana, i nezavisan je od programa koja ministarstva realizuju za svoje zapošljene, tako da će se rješavanje pitanja po posebnim ministarstvima i dalje nastaviti.

12. Da li imam prednost ako sam sa sjevera Crne Gore ili je program samo za Podgoricu?
Program je namijenjen za cijelu teritoriju Crne Gore.

13. Da li i ja i supruga moramo biti državljani Crne Gore?
Podnosilac zahtjeva mora biti državljanin Crne Gore, što je uslov za učešće u Projektu.

14. Da li moramo biti stalno zaposleni, što ako ja radim u državnoj upravi, a supruga radi po ugovor o na određeno vrijeme?
U odnosu na vrstu ugovora o radu i modalitete radnog odnosa, komercijalna banka procjenjuje vašu kreditnu sposobnost što znači da morate ispunjavati uslove koje banka propisuje.

15. Kad će biti javni poziv zainteresovanim gradjanima, šta će biti u ponudi, kad će se znati koji su to izvođaći radova, koje su lokacije zgrada, koje cijene? Po kom osnovu će biti data prednost izbora stana zainteresovanim građanima?
Nakon isteka datog roka za građevinare, krajem februara 2016.godine, biće poznato koji stanovi su kvalifikovani za učešće u Projektu i to će biti objavljeno na sajtu www.1000plus.me. Takođe, na sajtu će biti istaknute i cijene pojedinih stambenih jedinica, a prednost izbora će imati domaćinstva koja spadaju u prioritetne grupe, odnosno ciljne grupe, kao i domaćinstva koja su podnijela aplikaciju među prvima.

16. Da li je moguće da više ljudi mogu biti sudužnici i nasljednici duga (Banke treba da omoguće da bračni drugovi u domaćinstvu mogu biti sudužnici, a u slučaju smrti takođe i nasljeđivati dug)?
Porodično domaćinstvo se zadužuje, i banke će dozvoliti da bračni drugovi mogu biti sadužnici, kao i da se dugovi mogu nasljeđivati od strane članova porodičnog domaćinstva, shodno pravilima banke.

17. Da li ako živim sam mogu da konkurišem za stan u Bijelom Polju?
Shodno Odluci o bližim kriterijumima i postupku dodjele dugoročnih kredita fizičkim licima radi obezbjeđenja stambenih objekata za socijalno stanovanje, jednočlano i dvočlano porodično domaćinstvo može kupiti garsonjera ili jednosoban stan, površine od 24 m2 do 46 m2; 
Samac može konkurisati za stan u mjestu prebivališta, uz uslov da njegova mjesečna zarada ne prelazi iznos od 600 eura, kao i da je kreditno sposoban.

18. Šta u slučaju prodaje stana od strane banke u slučaju neizvršenja obaveza od strane dužnika?
U slučaju prodaje vrši se namirenje bančinog kredita i subvencije projekta, shodno pravnim propisima koji regulišu prinudnu prodaju., hipoteku itd. 

19. Koliki je maksimalni procenat zaduženja primanja građana, šta to znači?
Građanin, odnosno porodično domaćinstvo se može maksimalno zadužiti do visine od 40% ukupnog mjesečnog primanja, znači ako građanin ima primanje od npr 500 eura, on se može zadužiti maksimalno za mjesečnu ratu otplate stana od 200 eura. 

20. Da li postoji neka starosna granica za dobijanje kredita?
Starosna granica postoji i o njoj konaču odluku donosi banka. Ona predstavlja limit kojim banke uslovljavaju korisnike kredita s obzirom na sigurnost i mogućnost otplate kredita.

21. Što znači mladi bračni par, kako se to dokazuje?
Mladi bračni par čine bračni drugovi starosti do 35 god, što se dokazuje kopijom lične karte i izvodom iz lista knjige vjenčanih.

22. Koja potvrda se koristi za lica sa posebnim potrebama?
Za dokazivanje prioritetne grupe domaćinstava čiji su članovi lica sa invaliditetom, dostavlja se rješenje nadležnog organa o invaliditetu bilo kog člana domaćinstva.

23. Kada počinje otplata stana, kad dobijem kredit ili kad se uselim?
Otplata stana počinje zaključivanjem kreditnog aranžmana sa bankom, kako je inače i utvrđeno poslovnom politikom banke, i praksom kupovine stanova u izgradnji.

24. Šta je funkcija vaučera?
Imalac vaučera sa odabranim investitorom zaključuje predugovor o kupovini individualnog stambenog objekta koji je prijavljen učešćem u Projektu
Vaučer je dokument koji služi kao dokaz nivoa zaduženja i maksimalne veličine stana. 

25. Da li mogu da kupim stan u izgradnji ili samo onaj koji je završen?
Svi stanovi koji budu prijavljeni u ovom Projektu, i koji budu na konačnoj listi se mogu kupiti bez obzira na stepen završenosti (građani sami biraju). 

26. Lična karta mi je na MUP Nikšić, da li mogu da kupim stan u Podgorici?
Kriterijum i uslov za dodjelu dugoročnog kredite jeste da se rješava stambena potreba u mjestu prebivališta.

27. Da li mogu da kupim plac i dobijem kredit za gradnju kuce?
Ne, u ovom Projektu nije moguće sredstva iskoristiti za kupovinu placa i izgradnju kuće, osim za kupovinu stana sa liste ponuđenih stanova. Projekti kojima će se definisati drugi modeli rješavanja stambenih potreba građana su u pripremi i očekujemo njihovu realizaciju u narednoj godini.

28. Suprug i ja smo kreditno zaduženi, da li moramo otplatiti kredite da bi se prijavili za ovaj program?
Osnovni uslov za učešće u ovom Projektu je kreditna sposobnost za zaduženje građanina, odnosno da ispunjavate bančine kriterijume za kredit, tako da je poželjno da se razdužite da biste učestvovali u ovom Projektu ukoliko ispunjavate ostale uslove. U zavisnosti od vaše kreditne sposobnosti, utvrđivaće se vrijednost vaučera, što u krajnjem prouzrokuje i veličinu stana koji možete kupiti.

29. Za koliki stan mozemo konkurisati supruga i ja? Državni smo službenici sa troje djece?
Porodično domaćinstvo sa više od četiri člana moze posredstvom projekta kupiti trosoban ili veći stan, maksimalne površine do 99 m2. 
Dakle, u vašem slucaju odredjen je gornji limit površine stana na 99m2, a definisan je i izuzetak da korisnici mogu kupiti i stambeni objekat veće površine od maksimalne, ali ne više od 15 m2.

30. Da li možda razmisljate o kreditima za samce, kao i za one koji su žrtve tranzicije i koji nemaju bas nikakvu šansu da dobiju kredit kod banke ako im država ne pomogne?
Samci mogu da apliciraju u ovom Projektu, a za one kategorije stanovništva koji ne mogu učestvovati u ovom Projektu, Vlada će u nekom od sljedećih planiranh Programa obezbijediti uslove za rješavanje stambenih pitanja i za nih. 

31. Iz Pljevalja sam. supruga mi je invalid, a ja sluzbenik u lokalnoj samoupravi. Koliko ce se stanova kreditirati u Pljevljima i kakve su mi šanse?
Vi možete da učestvujete u ovom Projektu i da budete u prioritetnoj grupi za osobe sa tjelesnim invaliditetom. Broj i struktura ponuđenih stanova zavisi od građevinara u Pljevljima.

32. Sta ako zadovoljavam oba kriterijuma i do 35 godina smo starosti i radimo u državnoj upravi. Za koji kredit konkurišem?
Vi konkurišete samo za jedan kredit, sa tim što spadate u ciljne grupe po dva osnova, što vam garantuje veće šanse za uspjeh u ovom Projektu. 

33. Kreditno sam zaduzena ( 20.000) kod Prve banke, mjesecno otplacujem iznos koji je 40 % moje plate, a suprugova plata je oko 300 eura. S obzirom da imamo jedno dijete i da imamo do 35 godina kako mozemo konkurisati za kredit?
Banka određuje vašu kreditnu sposobnost za učešće u ovom Projektu, tako da od nje zavisi da li će vam dozvoliti novo kreditno zaduženje. Na našem sajtu će biti postavljen kreditni kalkulator na kome možete izračunati mogućnost vašeg učešća u ovom Projektu.

34. Da li je kreditno zaduženje kod jedne banke smetnja da se uzme kredit kod druge?
Zavisi od bančine procjene koja učestvuje u ovom Projektu, ali s obzirom da postoji Centralni registar zaduženja građana, najvjerovatnije će se uzeti u obzir veličina vašeg ukupnog kreditnog zaduženja.

35. Svekrva, muž i ja živimo kao podstanari, za koliki stan mozemo konkuristi?
Za tročlano porodično domaćinstvo je predviđena kupovina jednosobnog ili dvosobnog stan, površine od 61 m2 do 73 m2, ali to najviše zavisi od vaše kreditne sposobnosti. Vrijednost vaučera koji dobijete odrediće vašu mogućnost kupovine stana, a time i veličinu. 

36. Šta ako imam lice u porodici koje je invalidno, a primanja ne zadovoljavaju nam otplatu kredita?
Osnovni uslov za učešće u ovom Projektu je kreditna sposobnost i mjesečna primanja, tako da ako građanin ne ispunjava ove uslove, ne može učestvovati.
Shodno konstrukciji Projekta, i načinu bodovanja i rangiranja, obezbijeđena je minimalna cijena ponuđenih stanova, koja je, uz obezbijeđenje povlašćene kamatne stope, opredijeljena porodičnim domaćinstvima sa niskim i srednjim primanjima.

37. S obzirom da moram biti u stalnom radnom odnosu, postoji li vremenski period koliko dugo mora da sam u stalnom radnom odnosu do dana aplikacije.( dužina trajanja staža na sadašnjem radnom mjestu).
Ne postoji uslov koliko dugo morate biti zaposljeni na tom radnom mjestu, jer je sama činjenica da ste zaposljeni na neodređeno radno vrijeme dovoljna za banku, da bi vam odobrila kreditno zaduženje.

38.Moramo li i ja i supruga da budemo državljani Crne Gore? (isto kao 14)
Podnosilac zahtjeva mora biti državljanin, dok ostali članovi porodičnog domaćinstva ne moraju biti državljani uz uslov da imaju prebivalište u Crnoj Gori.

39. Mogu li da apliciram ako imam stan/plac/poslovni prostor van Crne Gore?
Posjedovanje stana, placa ili poslovnog prostora van Crne Gore nije od važnosti za učestvovanje u ovom Projektu, ukoliko nemate riješeno stambeno pitanje u Crnoj Gori, a državljanin ste Crne Gore i ukoliko vi i vaše porodično domaćinstvo imate prebivalište u Crnoj Gori.

40.Mogu li da apliciram ako sam vlasnik private firme? Ima li veze ako je firma zadužena kod banke po drugom osnovu?
Aplicirati može svaki državljanin Crne Gore, bez obzira gdje je zapošljen i svakako možete učestvovati, ukoliko ispunjavate kriterijume navedene u javnom pozivu. Ukoliko je vaša firma zadužena kod banke, to nije od važnosti u ovom Projektu, jer se vi zadužujete kao fizičko lice, na osnovu zarade.

41. Koliko mogu biti kreditno opterećena mjesečna primanja bračnog druga?
Mjesečna primanja cjelokupnog domaćinstva mogu biti opterećena do maksimalnog iznosa od 40% od ukupnih primanja, tako da ukoliko je samo bračni drug zaposlen, njegova plata može biti zadužena do iznosa od 40%.

42. Moram li da imam prijavu na trenutnoj adresi stanovanja / koliko dugo?
Ukoliko posjedujete ličnu kartu koja je dokaz prebivališta, ne morate da imate prijavu na trenutnoj adresi stanovanja.

43. Da li su uslovi kredita isti u svim bankama?
Uslovi kredita će biti isti u svim bankama koje učestvuju u ovom Projektu.

44. Da li mogu da konkurišem za kredit ako već imam naslijeđenu nekretninu?
Jedan od uslova za učešće u projektu jeste da korisnik nema u svojini stambeni objekat ili nema u susvojini više od jedne trećine ukupne površine stambenog objekta u Crnoj Gori, u poslednje tri godine od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu kredita, kao i da
član porodičnog domaćinstva nema u svojini stambeni objekat ili nema u susvojini više od jedne trećine ukupne površine stambenog objekta u Crnoj Gori, u posljednje tri godine od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu kredita.

45. Koja je dokumentacija potrebna za stambeni kredit?
Sva potrebna dokumentacija precizirana je u Javnom pozivu za gradjane.

46. Hoće li kamata biti fiksna ili promjenljiva?
Kamatna stopa je fiksna do 3,99% na godišnjem nivou, na period do 20 godina i uz učešće korisnika u iznosu od najmanje 5% vrijednosti ugovora o kreditu.

47.Može li učešće biti veće od 5%?
Može.

48 . Ako sam u mogućnosti, mogu li uzeti ovaj kredit sa manjim rokom otplate?
Možete.

49. Ako bračni par udružuje sredstva, jedan od njih je crnogorski državljanin, a drugi nije, imaju li pravo da se prijave u Projekat ako bi kredit uzeo ovaj koji nije crnogorski državljanin (koji je kreditno sposobniji).
Članom 7 Odluke - Kriterijumi i uslovi za dodjelu kredita propisano je, između ostalog, da se dugoročni kredit dodjeljuje korisniku koji je crnogorski državljanin, te je potrebno da on bude nosilac kredita.
Imajući u vidu da će banke cijeniti kreditnu sposobnost na osnovnu kumulativnih prihoda domaćinstva (zbir oba primanja), ne vidimo smetnju da onaj sa manjom zaradom bude nosilac kredita, uz napomenu da svaka komercijalna banka u skladu sa svojom poslovnom politikom, odobrava dugoročne stambene kredite rezidentima, odnosno nerezidentima.

50. Vezano za clan 8 predmetne odluke, koji se odnosi na kumulativni prihod, da li se pod naznacenim iznosima podrazumijeva bruto ili neto prihod?
Neto prihod.