Projekat 1000+ stanova je realizovan u saradnji Vlade Crne Gore i Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB) u 2010. i 2011. godini, u cilju rješavanja stambenih potreba crnogorskih domaćinstava koja nemaju riješeno stambeno pitanje. Projekat, u kojem je 433 domaćinstva riješilo svoje stambeno pitanje, ocijenjen je visokom ocjenom od strane CEB-a, pa je Ministarstvo održivog razvoja i turizma, iniciralalo pregovore sa predstavnicima CEB-a oko nastavka Projekta.

Inicijalni pregovori započeti su još u julu 2013.godine na sastanku ministra održivog razvoja i turizma Branimira Gvozdenovića sa guvernerom Banke za razvoj Savjeta Evrope – CEB Rolfom Wenzelom. Tokom susreta razmijenjena su mišljenja o projektu 1000plus stanova, sa zaključkom da je organizovan transparentno i na visokom nivou, a saradnja CEB-a i Vlade ocijenjena najvišom ocjenom. Tada je dogovoren nastavak realizacije projekta .
Osim načelne saglasnosti sa predstavnicima CEB-a, bilo je neophodno obezbijediti i druge uslove koji se odnose na programiranje kreditnog zaduženja kroz Zakon o budžetu. Zakonom o budžetu Crne Gore za 2015.godinu, predviđena je mogućnost da Vlada u 2015. godini potpiše kreditni aranžman u visini do 10 miliona eura za ”Projekat rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima”, sa CEB-om, pa se pripremi projektnih aktivnosti pristupilo već početkom 2015.godine.
S obzirom da je u pitanju realizacija kompleksnog projekta, bilo je neophodno da se svaki segment projekta usaglasi sa procedurama CEB-a i sa pravilima crnogorskog zakonodavsta.
Prethodno su vršena istraživanja tržišta, vođeni razgovori sa predstavnicima bankarskog sektora, građevinskog sektora, pripremljena i donešena Odluka o kriterijumima i postupku dodjele dugoročnih kredita fizičkim licima radi obezbjeđenja stambenih objekata za socijalno stanovanje na osnovu Zakona o socijalnom stanovanju, pripremljen Aplikacioni formular i ispunjene sve pretpostavke da se Zahtjev dostavi upravljačkim strukturama Banke za razvoj Savjeta Evrope.
Proces je uspješno okončan, te je na sjednici Administrativnog odbora CEB-a 4. novembra 2015. godine kreditni zahtjev razmatran i odobren.
Postupak odobravanja kredita definisan je internim procedurama i rokovima CEB-a.
Nakon odobravanja kretitnog zahtjeva Vlada Crne Gore je 10.decembra 2015.godine usvojila Informaciju o projektu rješavanja stambenih potreba građana po povoljnijim uslovima - nastavak Projekta 1000+.
Takođe, 29.decembra 2015. godine Vlada je usvojila Informaciju o rezultatima pregovora sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), prihvatila Okvirni ugovor o zajmu između Crne Gore i CEB-a i ovlastila ministra finansija da u ime Vlade potpiše Okvirni ugovor o zajmu 10 miliona eura za realizaciju Projekta rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima - projekat 1000+ koji je potpisan 29.decembra 2015. Godine, čime su se stekli uslovi za nastavak projekta .


Javni pozivi za banke i građevinske kompanije

Krajem decembra prošle godine su raspisani Javni pozivi za banke i građevinske kompanije.
Na osnovu Javnog poziv za banke u projektu učestvuje 7 banka, odnosno Societe General Montenegro, , Komercijalna banka Budva, CKB, Erste banka, Prva banka, NLB i Lovćen Banka.
U skladu sa Javnim pozivom za građevinare, Projektni odbor je nakon razmatranja ponuda defiinisao konačnu listu od 16 građevinskih kompnija sa ukupno 753 stana, od čega 641 u Podgorici, 2 u Cetinju, 47 u Nikšiću, 8 u Pljevljima, 11 u Plužinama, 1 u Mojkovcu, 25 u Bijelom Polju, 2 u Ulcinju i 16 u Herceg Novom.

Građevinske kompanije koje učestvuju u projektu 1000+ su:

Zetagradnja Podgorica sa 370 stambenih jedinica
Eneida group Ulcinj sa 2 stambene jedinice
Alfagradnja Podgorica sa 10 stambenih jedinica
Cijevna komerc Podgorica sa 154 stambene jedinice
Čelebić Podgorica sa 73 stambene jedinice
Four Pillars Podgorica sa 13 stambenih jedinica
Grading Nikšić sa 19 stambenih jedinica
LD Group Nikšić sa 16 stambenih jedinica
Bombeton Cetinje sa 2 stambene jedinice
Gradnja promet Danilovgrad sa 20 stambenih jedinica
Ving Pljevlja sa 8 stambenih jedinica
Zla Gora Nikšić sa 12 stambenih jedinica
Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju sa 12 stambenih jedinica
Stan Prom Podgorica sa 1 stambenom jedinicom
S – Gradnja komerc Bijelo Polje sa 25 stambenih jedinica i
Igalopromet holding Herceg Novi sa 16 stambenih jedinica

 

Povoljnosti projekta

U ovom projektu su obezbijeđene povoljnosti za krajnje korisnike kredita, odnosno građane Crne Gore koje se ogledaju u kamtnoj stopi od 3,99% koja je 2% niža od najniže fiksne tržišne kamate za stambene kredite. Učešće u ovom projektu je 5% za razliku od tržišnog koje iznosi i do 20%. Obrada kredita neće preći iznos od 0,5% od vrijednosti kredita, dok obrada aktuelnih bankarskih kredita ide do 1,5%.U pregovorima sa Notarskom komorom dogovoreno je da tarifa za potpisivanje i ovjeravanje kupoprodajnog ugovora u ovom projektu bude za 50% niža od uobičajene. Dogovorili smo i povoljnosti za premije osiguranja imovine i života sa osiguravajućim kućama.


Javni poziv za građane

Javni poziv za građane je objavljen 18. marta tekuće godine, a građani su počeli sa predajom dokumentacije bankama 21.marta . Javni poziv traje do 21. aprila.
Korisnici dugoročnog hipotekarnog kredita u projektu 1000+ su 40% korisnici čiji je član porodičnog domaćinstva zaposlen u javnom sektoru, 30% bračni supružnici kod kojih oba supružnika imaju do 35 godina života i 30% ostali korisnici.

Prioritet, bez obzira na prethodno navedenu podjelu, u ostvarivanju prava na rješavanje stambene potrebe dodjelom dugoročnog kredita za kupovinu individualnog stambenog objekta imaju samohrani roditelji, odnosno staratelji, lica sa invaliditetom, porodična domaćinstva čiji je član lice sa invaliditetom, porodična domaćinstva sa djecom sa smetnjama u razvoju,mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja i žrtve nasilja u porodici.

Uslovi za dodjelu Dugoročnih kredita u skladu sa ovom Odlukom su da je korisnik kredita crnogorski državljanin koji rješava stambenu potrebu u mjestu prebivališta, nema u svojini ili susvojini više od jedne trećine ukupne površine stambenog objekta u Crnoj Gori u posljednje tri godine od dana podnošenja zahtjeva za kredit.
Takođe član porodičnog domaćinstva korisnika kredita ne može imati u svojini ili susvojini stambeni objekat iliviše od jedne trećine ukupne površine stambenog objekta u Crnoj Gori, u posljednje tri godine od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu kredita.
Korisnik kredita mora biti i kreditno sposoban u smislu opštih uslova kreditne sposobnosti komercijalne banke sa adekvatnom visinom prihoda.

Iznos anuiteta za otplatu dugoročnog kredita za kupovinu individualnog stambenog objekta ne može preći iznos od 40% ukupnih neto mjesečnih prihoda korisnika, odnosno porodičnog domaćinstva u slučaju udruživanja sredstava.

Dugoročni kredit se može dodijeliti korisniku čiji kumilativni prihod u odnosu na broj članova domaćinstva iznosi do 600 eura za podnosioca zahtjeva, 420 eura za svakog drugog punoljetnog člana porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva I do 300 eura za svakog maloljetnog člana porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva.