1000+

Treća faza Projekta rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima nastavak je prethodna dva Projekta 1000+, koji su realizovani 2010-2011 i 2015-2017 godine u saradnji i kroz kreditni aranžman sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), uz uvažavanje pravila i procedura Banke sa jedne i crnogorskog zakonodavstva  sa druge stane. U prethodne dvije faze projekta 809 porodičnih domaćinstva, odnosno 2149 građana Crne Gore, riješili su stambeno pitanje.


VRIJEDNOST PROJEKTA

Za ovu fazu Projekta predviđena su sredstva u iznosu od 20 miliona eura, od kojih će 50% sredstava finansirati Vlada Crne Gore kroz kreditni aranžman sa CEB-om, dok će se preostalih 50% finansirati iz sredstava komercijalnih banaka koje budu učestvovale u Projektu. Imajući u vidu nižu kamatnu stopu i novitet u ovom projektu, a to su stanovi iz starogradnje koji će znatno uticati na konkurentnost tj. smanjenje cijene stana po m2, očekujemo da će u odnosu na prethodne faze znatno veći broj građana riješiti stambeno pitanje. Procijenjeno je da će oko 450 do 500 domaćinstava, odnosno preko 1000 članova tih domaćinstava riješiti stambeno pitanje. 


KO MOŽE UČESTVOVATI

U ovom Projektu mogu učestvovati sva porodična domaćinstva čiji članovi nemaju riješeno stambeno pitanje i koji ispunjavaju propisane uslove. Dugoročni hipotekarni krediti dodjeljivaće se sljedećim ciljnim grupama: 


• 40% korisnicima čiji je član porodičnog domaćinstva zaposlen u javnom sektoru;

• 30% bračnim supružnicima kod kojih oba supružnika imaju do 35 godina života i 

• 30% ostalim građanima Crne Gore koji ne spadaju u prethodno navedene ciljne grupe. 


U okviru ciljnih grupa, u skladu sa Zakonom o socijalnom stanovanju, porodična domaćinstva koja imaju prioritet su: samohrani roditelji, odnosno staratelji, lica sa invaliditetom, porodična domaćinstva čiji je član lice sa invaliditetom, porodična domaćinstva sa djecom sa smetnjama u razvoju, mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja i žrtve nasilja u porodici.


JAVNI POZIVI

Javni poziv za banke, Javni poziv za investiore, fizička i pravna lica kao ponuđače stanova i Javni poziv za građane će biti objavljeni u skladu sa Programom rada Vlade i dinamikom pregovora sa CEB-om, kao i u zavisnosti od dinamike pregovora sa građevinskim firmama i komercijalnim bankama. 


POVOLJNOSTI III FAZE

Sve povoljnosti iz prethodna dva projekta u narednoj fazi biće unaprijeđene u korist krajnjih korisnika - kupaca stanova. Glavna prednost ovog Projekta su najniža fiksna kamatna stopa na tržištu, koja će iznositi 2.99%, kao i niz drugih povoljnosti koje se ogledaju u nižim troškovima obrade kredita, nižim cijenama usluga notara kao i nižim cijenama životnog i osiguranja imovine u odnosu na tržišne cijene. 


CIJENE PO M2

Nakon završetka Javnog poziva za investitore, fizička i pravna lica kao ponuđače stanova, imaćemo konkretne podatke o cijenama metra kvadratnog. One će svakako varirati u zavisnosti od opštine u kojoj se prodaje stambena jedinica. Ono što će biti definisano Javni pozivom jeste da cijena ne može biti veća od 1100EUR-a po metru kvadratnom. Kao što je već navedeno, imajući u vidu ponudu stanova starije gradnje, očekujemo da će to dodatno uticati na smanjivanje cijena i u novogradnji, kao i na prosječne cijene metra kvadratnog u odnosu na prethodne faze Projekta.


FIZIČKA LICA KAO PONUĐAČI STANOVA

U Javnom pozivu za investitore, fizička i pravna lica kao ponuđače stanova, biće definisani svi uslovi i način na koji se može učestvovati u Program 1000+. Jedan od ključnih parametara jeste da stan koji se prodaje mora da ispunjava minimalne uslove energestke efikasnosti, kao i da vlasništvo stana mora biti 1/1. Za stanove, odnosno zgrade koje su izgrađene prije 2013. godine, neophodan je energetski pregled objekta. Energetski pregled objekta obuhvata prikupljanje podataka o karakteristikama objekta koje utiču na potrošnju energije i utvrđivanje finalne potrošnje energije. Energetski pregled vrši lice koje ima ovlašćenja za vršenje energetskih pregleda, izdata od strane Ministarstva ekonomije. Detaljne informacije će biti dostupne u Javnom pozivu.