Obzirom na veliko interesovanje građana za učešće u projektu 1000+, posebno u dijelu koji se odnosi na proceduru prijavljivanja, obavještavamo javnost o sljedećem:

Nakon objavljivanja Javnog poziva za građane, koji će biti raspisan u prvoj polovini marta, zainteresovni građani koji žele da apliciraju za dugoročni stambeni kredit moraju lično predati aplikaciju i prateću dokumentaciju na šalteru jedne od 8 banka koje učestvuju u projektu (Societe General Montenegro, Komercijalna banka Budva, CKB, Erste banka, Hypo Alpe Adria banka, Prva banka, NLB i Lovćen Banka). Izuzetno, ukoliko zainteresovani građanin  nije u mogućnosti da lično preda dokumentaciju, to može učiniti opunomoćeno lice u njegovo ime.

Nakon prikupljanja dokumentacije, istu, uz popunjeni aplikacioni formular, građanin predaje u ekspozituri banke na šalteru kod ovlašćenog bankarskog službenika. Službenik pregleda dokumentaciju i ukoliko je potpuna, podnosiocu predaje šifru pod kojom je njegova aplikacija zavedena, sa preciznim datumom i vremenom predaje.

Šifra podnosioca zahtjeva sa imenom banke i tačnim danom i satom predaje aplikacije će se naći na sajtu projekta www.1000plus.me istog dana.

Pošto banka obradi predatu dokumentaciju i procijeni kreditnu sposobnost klijenta, dokumentaciju pod šifrom dostavlja projektnom odboru na razmatranje i odlučivanje.

Dokumentaciju prijavljenih građana razmatra projektni odbor,  rangira listu građana koji su ispunili uslove za učešće u projektu i donosi konačnu odluku o korisnicima kredita.

Nakon toga, korisnicima se uručuju vaučeri čija validnost je 60 dana, na osnovu koga sklapaju predugovor sa građevinskom kompanijom.

Procedura je konačna kada građanin potpiše ugovor o dugoročnom hipotekarnom kreditu u okviru projekta 1000+ sa bankom, odnosno ugovor o kupoprodaji stana sa investitorom .

Forma aplikacije, spisak potrebne dokumentacije i forme izjava i saglasnosti koje građani ovjeravju, nalaze se na sajtovima www.mrt.gov.me i www.1000plus.me.