Produženje roka za dostavljanje zahtjeva po javnom pozivu za investitore - privredna društva čija je osnovna djelatnost građenje objekata za učešće u projektu rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima -1000+ stanova. 

Ministarstvo odživog razvoja i turizma obavještava sve zainteresovane da se rok za podnošenje zahtjeva na osnovu Javnog poziva za investitore - privredna društva čija je osnovna djelatnost građenje objekata za učešće u Projektu rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima -1000+ stanova, koji ističe 12. februara 2016. godine, produžava do 26. februara 2016. godine. 

Na osnovu člana 11 Odluke o kriterijumima i postupku dodjele dugoročnih kredita fizičkim licima radi obezbjeđenja stambenih objekata za socijalno stanovanje („Službeni list CG“, broj 72/15) Vlada Crne Gore raspisuje

 

JAVNI POZIV

ZA INVESTITORE - PRIVREDNA DRUŠTVA ČIJA JE OSNOVNA DJELATNOST GRAĐENJE OBJEKATA

Za učešće u

PROJEKTU RJEŠAVANJA STAMBENIH POTREBA GRAĐANA PO POVOLJNIM USLOVIMA

1000+ stanova

I

Vlada Crne Gore poziva investitore – privredna društva čija je osnovna djelatnost građenje objekata da ponude izgrađene i individualne stambene objekte u izgradnji, koji će biti ponuđeni za prodaju fizičkim licima u okviru Projekta rješavanja stambenih potreba građana Crne Gore po povoljnim uslovima.

Kupoprodajna cijena m2 neto korisne površine individualnog stambenog objekta, koja se obezbjeđuje kreditnim sredstvima Projekta ne može biti veća od 1089 eura.

Izuzetno, cijena neto korisne površine individualnog stambenog objekta, može biti do 1200eura/m2, u kom slučaju su korisnici koji odaberu te objekte, dužni da razliku u cijeni doplate iz svojih sredstava.

II

Investitor – privredno društvo čija je osnovna djelatnost građenje objekata, uz zahtjev za učešće u Projektu obavezno dostavlja sljedeću dokumentaciju:

 • dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata i
 • listu izgrađenih objekata stambenog ili stambeno-poslovnog karaktera u poslednjih četiri godine, odnosno od dana registracije investitora.

Za učešće u Projektu investitor može ponuditi objekte:

 

 1. za koje je izdata građevinska dozvola od 1. januara 2011. godine do dana zaključivanja ovog Javnog poziva;

 

 1. koji su izgrađeni i/ili projektovani u skladu sa tehničkim propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta u oblasti izgradnje objekata kojim se razrađuju, odnosno propisuju uslovi za: stabilnost i trajnost objekata, aseizmičko projektovanje i građenje objekata; zaštitu zdravlja, zaštitu životne sredine i prostora; zaštitu od prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća; zaštitu od požara, eksplozija i industrijskih incidenata; toplotnu zaštitu; racionalno korišćenje energije i energetske efikasnosti; zaštitu od buke i vibracija;
 2. koji su izgrađeni i/ili projektovani u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje izgradnja objekata, kojim su propisani uslovi za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti, i u skladu sa propisom kojim se uređuje izgradnja objekata i uslovi i način obezbjeđenja nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom;
 3. u kojima su ugrađeni drveni parket minimum II klase, keramika min. II klase, sigurnosna ulazna vrata, kao i osnovni sanitarni elementi.

Kupoprodajni ugovori obavezno sadrže obavezu formiranja skupštine etažnih vlasnika.

III

Za izgrađene objekte, podnosilac zahtjeva dostavlja sljedeću dokumentaciju:

 1. Tehničku dokumentaciju, revidovan glavni projekat (u elektronskoj i analognoj formi) i građevinsku dozvolu;
 2. Garanciju ponude u visini od 2% od predračunske vrijednosti objekta, plativu na prvi poziv, bez prava prigovora, u korist Ministarstva održivog razvoja i turizma;
 1. Izvod iz katastra nepokretnosti za objekte i zemljište na kome su objekti izgrađeni;
 2. Ponudu koja treba da sadrži:
  • iznos fiksne cijene stana /m² neto površine individualnog stammbenog objekta,
  • dinamiku izgradnje ( sa periodom početka i završetka izgradnje),
  • obavještenje o početku izgradnje,
  • Izvod iz Glavnog projekta faza arhitektura sa prikazom osnove objekta po etažama R 1:50,
  • prikaz vertikalnih presjeka u R 1:50;
 3. Biznis plan kojim se utvrđuje finansijska realizacija projekta, kao i minimalan broj prodatih stambenih jedinica neophodnih za realizaciju projekta;
 4. Lokaciju i opis projekta u R 1:500;
 5. Plan dispozicije stambenih jedinica (R=1:50);
 6. Opis nepokretnog inventara i opreme stanova (unutrašnja oprema, zajednički prostori, zelene površine, parking, itd.);
 7. Ugovor sa građenju;
 8. Upotrebnu dozvolu.

 

Za objekte u izgradnji, podnosilac zahtjeva dostavlja sljedeću dokumentaciju:

 1. Pismo o namjeri finansijske podrške izgradnje objekta, izdato od strane banke;
 2. Tehničku dokumentaciju, revidovan glavni projekat (u elektronskoj i analognoj formi) i građevinsku dozvolu;
 3. Garanciju ponude u visini od 2% od predračunske vrijednosti objekta, plativu na prvi poziv, bez prava prigovora, u korist Ministarstva održivog razvoja i turizma;
 4. Izvod iz katastra nepokretnosti za objekte i zemljište na kome su objekti izgrađeni;
 5. Ponudu koja treba da sadrži:
 • iznos fiksne cijene stana /m² neto površine individualnog stambenog objekta,
 • dinamiku izgradnje ( sa periodom početka i završetka izgradnje),
 • obavještenje o početku izgradnje,
 • izvod iz Glavnog projekta faza arhitekture sa prikazom osnove objekta po etažama R 1:50,
 • prikaz vertikalnih presjeka u R 1:50;
 1. Biznis plan kojim se utvrđuje finansijska realizacija projekta, kao i minimalan broj prodatih stambenih jedinica neophodnih za realizaciju projekta;
 2. Lokaciju i opis projekta R 1:500;
 3. Plan dispozicije stambenih jedinica (R=1:50);
 4. Opis tj. stepen izgrađenosti (fotografije trenutnog stanja objekta) kao i digitalni izgled budućeg stambenog objekta i raspored stambenih jedinica;
 5. Opis nepokretnog inventara i opreme stanova nakon završetka radova (unutrašnja oprema, zajednički prostori, zelene površine, parking, itd.);
 6. Ugovor o građenju.

 

Po završetku ovog poziva, investitori koji su dostavili pismo o namjeri finansijske podrške izgradnje objekta izdato od strane banke, biće pozvani da u roku od 30 dana od dana prijema poziva, dostave bankarsku garanciju za završetak izgradnje u slučaju neispunjenja obaveza investitora ili preduzimača.

 

Ukoliko investitor u navedenom roku ne dostavi bankarsku garanciju ponuda će se odbiti kao nepotpuna.

Ukoliko je u listu nepokretnosti za zemljište na kome je objekat izgrađen upisana hipoteka, investitori će biti pozvani da u roku od 30 dana od dana prijema, dostave bankarsku garanciju ili drugi odgovarajući dokaz, kojim se garantuje brisanje tereta – hipoteke iz lista nepokretnosti do dana zaključenja kupodrodajnih ugovora.

Ukoliko investitor u navedenom roku ne dostavi bankarsku garanciju ili drugi odgovarajući dokaz, kojim se garantuje brisanje tereta – hipoteke iz lista nepokretnosti, ponuda će se odbiti kao nepotpuna.

 

IV

Rangiranje objekata će se vršiti na osnovu sledećih kriterijuma:

 1. Cijena – 60%

Ukupan broj bodova koji će individualni stambeni objekat dobiti po ovom kriterijumu, određuje se po formuli:

C= (Cmin/ Cp) x 60

Cp – ponuđena cijena (sa PDV-om)  

Cmin – najniža ponuđena cijena (sa PDV-om).

 

 1. Ekološko i energetsko izvođenje i građevinski standardi - 20%

Broj bodova se određuje shodno odredbama Pravilnika o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti zgrada, odnosno na osnovu:

 • minimalnih zahtjeva energetske efikasnosti u pogledu karakteristika omotača zgrade; zahtjeva u pogledu minimalne toplotne izolacije, zaštita od sunčevog zračenja, kondenzacija vodene pare na površini i unutar građevinskih konstrukcija zgrade, kriterijumi za omotač zgrade u pogledu vazdušne propustljivosti i ventilacije prostora, Toplotne stabilnost i dinamičke toplotne karakteristike građevinskih konstrukcija zgrade, i dr;
 • minimalnih zahtjeva energetske efikasnosti u pogledu tehničkih sistema zgrade, ugradnja elemenata za regulaciju, minimalnih zahtjeva energetske efikasnosti kod sistema pripreme sanitarne tople vode, toplotne izolacije elemenata termotehničkog sistema, regulacije sistema ventilacije, efikasnost sistema rasvjete, i dr. ukoliko su isti projektovani ili ugrađeni u objekat.

Ispunjenost minimalnih zahtjeva po pitanju energetske efikasnosti objekta utvrđuje se sljedećim dokazima:

 1. elaborat energetske efikasnosti, izrađen u skladu sa propisom o sadržaju elaborata energetske efikasnosti, ili
 2. dokaz –izvještaj privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika ovlašćenog za vršenje energetskih pregleda, u skladu sa zakonom kojim se uređuje način efikasnog korišćenja energije, mjere za poboljšanje energetske efikasnosti i druga pitanja od značaja za energetsku efikasnost u finalnoj potrošnji, kojim se potvrđuje da objekat ispunjava uslove o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti zgrada, ukoliko je objekat izgrađen u periodu kad nije postojala obaveza izrade navedenog elaborata.

 

 1. Izvođenje projekta i podnosilac zahtjeva – 20%

Broj bodova se određuje u odnosu na:

 • Referentnu listu izgrađenih objekata stambenog ili stambeno-poslovnog karaktera, u poslednjih četiri godine, odnosno od dana registracije investitora,
 • Planirani završetak projekata;

V

Podnošenje zahtjeva i dokumentacije za učešće u Projektu, vrši se u kancelarijama Ministarstva održivog razvoja i turizma, na adresi ul.IV Proleterske br.19, u Podgorici, svakim radnim danom u periodu od 10 do 16 časova.

 

Kontakt telefon: 020 446-385; 446-325; 446-270; tel/fax 020 446 – 215.

E- mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Web site: www.1000plus.me

Call centar- 19915 će biti u funkciji od 15. februara 2016. godine