Na osnovu člana 25 stav 3 Zakona o socijalnom stanovanju („Službeni list CG“, broj 35/13) Vlada Crne Gore na sjednici od 3. decembra 2015. godine donijela je

 

ODLUKU

O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU

DODJELE DUGOROČNIH KREDITAFIZIČKIM LICIMA RADI OBEZBJEĐENJA STAMBENIH OBJEKATA ZA SOCIJALNO STANOVANJE

„Službeni list Crne Gore“, broj 72/2015

od 21.12.2015. god.

 

Predmet

Član 1

Dugoročni krediti radi obezbjeđenja individualnih stambenih objekata za socijalno stanovanje dodjeljuju se fizičkim licima (u daljem tekstu: korisnicima),u skladu sakriterijumima i po postupkuutvrđenim ovom odlukom.

 

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 2

 Izrazi koji se u ovoj odluci koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

  

Dodjela kredita

Član 3

Korisnik, u skladu sa ovom odlukom, ostvaruje pravo na rješavanje stambene potrebe dodjelom dugoročnog kredita za kupovinu individualnog stambenog objekta ponuđenog od investitora iz člana 17 ove odluke, sredstvima dugoročnog hipotekarnog kredita koji se odobrava preko komercijalne banke.

Dugoročni krediti iz stava 1 ovog člana, dodjeljuju se uz fiksnu kamatnu stopu do 3,99% na godišnjem nivou, na period do 20 godina i uzučešće korisnika u iznosu od najmanje 5% vrijednosti ugovora o kreditu.

 

Kupoprodajna cijena individualnog stambenog objekta

Član4

Kupoprodajna cijena m2 neto korisne površine individualnog stambenog objekta, koji se obezbjeđuje kreditnim sredstvima u skladu sa ovom odlukom ne može biti veća od 1089 eura.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, cijena m2 neto korisne površine individualnog stambenog objekta, ne može biti veća od 1200 eura.

U slučaju iz stava 2 ovog člana,za kupovinu stambenog objekta čija vrijednost po m2 neto korisne površine prelazi iznos cijene od 1089 eura, korisnici su dužni da razliku u cijeni doplate iz svojih sredstava.

 

Ciljne grupe

Član 5

Dugoročni krediti, u skladu sa ovom odlukomdodjeljujuse:

 • 40% korisnicima čiji je član porodičnog domaćinstva zaposlen u javnom sektoru,
 • 30% bračnim supružnicima kod kojih oba supružnika imaju do 35 godina života,
 • 30% ostalim korisnicima.

Zaposleni u javnom sektoru, u smislu ove odluke, su:

 • zaposleni u službi državnog organa, organu državne uprave, sudu, državnom tužilaštvu, državnom fondu, u nezavisnom ili regulatornom tijelu kao i u drugim organima osnovanim u skladu sa zakonom;
 • zaposleni u agenciji, privrednom društvu koje je u većinskom vlasništvu države, u ustanovi ili drugom pravnom licu čiji je osnivač država ili koje vrši javna ovlašćenja;
 • zaposleni u organu lokalne uprave, organu i službi lokalne samouprave, u ustanovi ili drugom pravnom licu čiji je osnivač lokalna samouprava ili koje vrši javna ovlašćenja, kao i zaposleni u agenciji odnosno privrednom društvu koje je u većinskom vlasništvu lokalne samouprave.

Zaposleni u javnom sektoru u smislu stava 2 ove odluke, koji je riješio stambenu potrebu u skladu sa propisom Vlade, odnosno nadležnog organa lokalne samouprave i nakon toga teretnim ili besteretnim poslom prenio pravo na stan ili porodičnu stambenu zgradu, do dana pokretanja postupka dodjele kreditnih sredstava u skladu sa ovom odlukom, ne može podnijeti zahtjev za rješavanje stambene potrebe u skladu sa ovom odlukom.

Ako se u toku preraspodjele odobrenih zahtjeva za dodjelu kreditnih sredstava po ciljnim grupama iz stava 1 ovog člana ne popunepredviđeni udjeliu odnosu na ukupan broj odobrenih zahtjeva, zahtjevi se prenose u udio sljedeće grupe, do popunjavanja ukupnog brojaodobrenih zahtjeva.

 

Prioritet

Član 6

Prioritet u ostvarivanju prava na rješavanje stambene potrebe dodjelom dugoročnog kredita za kupovinu individualnog stambenog objekta, u skladu sa ovom odlukom, naročito imaju: samohrani roditelji, odnosno staratelji, lica sa invaliditetom, porodična domaćinstva čiji je član lice sa invaliditetom, porodična domaćinstva sa djecom sa smetnjama u razvoju,mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja i žrtve nasilja u porodici.

 

Kriterijumi i uslovi za dodjelu kredita

Član 7

Dugoročni kredit u skladu sa ovom odlukom, dodjeljuje se korisniku:

 • koji je crnogorski državljanin;
 • koji rješava stambenu potrebu u mjestu prebivališta;
 • koji nema u svojini stambeni objekat ili nema u susvojini više od jedne trećine ukupne površine stambenog objekta u Crnoj Gori, uposlednje tri godine od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu kredita;
 • čiji član porodičnog domaćinstva nema u svojini stambeni objekat ili nema u susvojini više od jedne trećine ukupne površine stambenog objekta u Crnoj Gori, u posljednje tri godine od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu kredita;
 • koji je kreditno sposoban u smislu opštih uslova kreditne sposobnosti komercijalne banke,
 • čija visina prihoda ispunjava kriterijum iz člana 8 ove odluke.

Iznos anuiteta za otplatu dugoročnog kredita za kupovinu individualnog stambenog objekta ne može preći iznos od 40% ukupnih neto mjesečnih prihoda korisnika, odnosno porodičnog domaćinstva u slučaju udruživanja sredstava.

Ako korisnik ostvaruje pravo na rješavanje stambene potrebe, u skladu sa ovom odlukom udruživanjem sredstava sa članom porodičnog domaćinstva, taj član porodičnog domaćinstva mora da ispunjava uslov iz stava 1 tač.4 i 5 ovog člana.

Korisnik ne može da ostvari pravo na dugoročni kredit u skladu sa ovom odlukom, ako je ukupna površina stambenog objekta iz stava 1 tač. 3 i 4 ovog člana veća od 99 m2.

Članovima porodičnog domaćinstva smatraju se lica u smislu člana 9 Zakona o socijalnom stanovanju.

 

Kumulativni prihod

Član 8

Dugoročni kredit u skladu sa ovom odlukom, može se dodijelitikorisniku,čiji kumulativniprihod, u odnosu na broj članova domaćinstva, iznosi do:

 • 600 eura za podnosioca zahtjeva;
 • 420 eura za svakog drugog punoljetnog člana porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva;
 • 300 eura za svakog maloljetnog člana porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva.

 

Strukturai površina stambenog objekta

Član 9

Struktura stambenog objekta koju korisnik može da kupi kreditnim sredstvima dodijeljenim u skladu sa ovom odlukom, određuje se prema broju članova porodičnog domaćinstva, i to za:

 • jednočlano i dvočlano porodično domaćinstvo –garsonjera ili jednosoban stan, površine od 24 m2 do 46 m2;
 • bračnesupružnike kod kojih oba supružnika imaju do 35 godina starosti bez djece –jednosoban ili dvosoban stan, površine od 47 m2 do 60 m2;
 • tročlano porodično domaćinstvo–jednosoban ili dvosoban stan, površine od 61 m2 do 73 m2;
 • četvoročlano porodično domaćinstvo – dvosoban ili trosoban stan, površine od 74 m2 do 88 m2;
 • porodično domaćinstvo sa više od četiri člana – trosoban ili veći stan, maksimalne površine do 99 m2.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, korisnik može da kupi stambeni objekat površine manje od24 m2, ali ne manje od 10 m2po članu porodičnog domaćinstva, odnosno ne manji od 20 m2, ako je korisnik samac.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, korisnik može kupiti i stambeni objekat veće površine od maksimalne, ali ne više od 15 m2.

 

Postupak dodjele kreditnih sredstava

Član 10

Dodjela kreditnih sredstava za rješavanje stambenih potreba korisnika vrši se u skladu sa programom socijalnog stanovanja, preko posebnog projekta kojim se obezbjeđuju odgovarajuća sredstva za rješavanje stambenih potreba fizičkih lica (u daljem tekstu: Projekat).

            Učešće u Projektu, pod uslovima propisanim ovom odlukom, mogu da prijave investitori - privredna društva čija je pretežna djelatnost građenje objekata, komercijalne banke i korisnici na osnovu javnog poziva.

Javni poziv iz stava 2 ovog člana objavljuje organ državne uprave nadležan za poslove održivog razvoja i turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Javni poziv iz stava 2 ovog člana obavezno sadrži:

 • naziv organa koji objavljuje javni poziv,
 • predmet javnog poziva,
 • vrijeme trajanja poziva,
 • mjesto i vrijeme podnošenja zahtjeva za učešće u Projektu,
 • napomenu da se zahtjev podnosioca zahtjeva čija je dokumentacija nepotpuna ili neblagovremeno dostavljena neće razmatrati.

Javni poziv iz stava 2 ovog člana objavljuje se u najmanje dva dnevna štampana medija koji se distribuiraju na teritoriji Crne Gore i na internet stranici Ministarstva.

  

Javni poziv za investitore

Član 11 

Javni poziv za investitore - privredna društva čija je pretežna djelatnost građenje objekata, pored podataka iz člana 10 stav 4 ove odluke naročitosadrži:

 • uslove za učešće u Projektu (dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata, listu izgrađenih objekata stambenog ili stambeno-poslovnog karaktera, u poslednjih četiri godine, odnosno od dana registracije investitora, i dr.)
 • uslove koje treba da ispunjavaju objekti koje investitor nudi za prodaju (cijena, struktura i lokacija objekata, dokazi o izgradnji odnosno stepenu izgradnje objekata, dokazi i garancije o završetku izgradnje objekata za objekte koji su u izgradnji, dokazi o ispunjenosti minimalno - tehničkih uslova završenih objekata u skladu sa građevinskim, ekološkim i standardima energetske efikasnosti, i sl.).

Javni poziv za komercijalne banke

Član 12

Javni poziv za komercijalne banke pored podataka iz člana 10 stav 4 ove odluke sadržinaročito usloveza učešće u Projektu i to: odobrenje Centralne banke Crne Gore da banka može da odobrava hipotekarne kredite fizičkim licima sa rokom dospijećado 20 godina i dokaz o postojanju filijala banke u najmanje tri različite opštine u Crnoj Gori.

Ponuda banke za učešće u Projektu sadrži ukupan iznossredstava koji banka namjerava daplasira u Projektu, izjavu o uslovima kreditiranja, ponudu iznosa visine troškova obrade kreditnog zahtjeva, i sl.

 

Javni poziv za korisnike

Član 13

Po sprovedenom javnom pozivu iz čl. 11 i 12 ove odluke, odnosno nakon utvrđivanja liste investitora i komercijalnih banaka iz člana 17 ove odlukeMinistarstvo raspisuje javni poziv za korisnike.

Javni poziv za korisnike, pored podataka iz člana 10 stav 4 ove odluke naročito sadrži:

 • kriterijume na osnovu kojih se vrši raspodjela u skladu sa ovom odlukom,
 • spisak komercijalnih banaka koje učestvuju u Projektu,
 • spisak investitora koji nude stambene objekte u Projektu sa brojem, strukturom, lokacijom i cijenama tih objekata po m2,
 • spisak dokumentacije i podataka koju je potrebno dostaviti uz zahtjev za učešće u Projektu: ime i prezime, prebivalište odnosno boravište, državljanstvo, broj članova porodičnog domaćinstva, broj izdržavanih članova domaćinstva, dokaz o ličnim primanjima i o imovinskom stanju,
 • osnovne elemente ugovora o kupovini stambenog objekta i ugovora o kreditu, u skladu sa zakonom (ugovorne strane, njihova prava i obaveze, visina kamatne stope, cijena, površina stambenog objekta, zabrane i ograničenja i drugo).

Korisnik bira investitora i komercijalnu banku koji su prijavili učešće u Projektu.

 

Zahtjev za učešće u Projektu

Član 14

Zahtjev za učešće u Projektuinvestitori i komercijalne banke na osnovu javnog poziva iz čl.11 i 12 ove odlukepodnoseMinistarstvu.

Zahtjev za učešće u Projektu na osnovu javnog poziva za korisnike podnosi se komercijalnoj banci koju je korisnikodabrao sa liste komercijalnih banaka koje učestvuju u Projektu.

Komercijalna banka vrši provjeru kreditne sposobnosti podnosioca zahtjeva u skladu sa internim procedurama odobravanja kredita i kreditne politike banke.

Komercijalna banka odmah po prijemu zahtjeva izdaje podnosiocu potvrdu o predaji zahtjeva sa naznačenim danom, satom i minutom predaje.

Komercijalna banka sačinjava izvještaje o kreditnoj sposobnosti korisnika koje zajedno sa primljenim zahtjevima i propratnom dokumentacijom dostavljaMinistarstvu.

Zahtjev iz stava 2 ovog člana podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ove odluke.

 

Obrada zahtjeva

Član 15 

Ministarstvo sistematizujei obrađuje zahtjeve i propratnu dokumentacijuinvestitora, banaka i korisnika po završenim javnim pozivima.

Sistematizovane i obrađene zahtjevesa propratnom dokumentacijom Ministarstvo dostavlja odboru iz člana 16 ove odluke na razmatranje i odlučivanje.

  

Projektni odbor

Član 16

Listu investitora i komercijalnih banaka, kao i listu korisnika, utvrđuje Projektni odbor, na osnovu dostavljenih zahtjeva i propratne dokumentacije, shodno uslovima utvrđenim ovom odlukom i javnim pozivima iz čl. 11, 12 i 13 ove odluke.

Projektni odbor imenuje Vlada na predlog Ministarstva.

Projektni odbor ima neparan broj članova.

Projektni odbor ima sekretara.

Projektni odbor odlučuje dvotrećinskom većinom.

Projektni odbor donosi poslovnik o radu.

Administrativno - tehničke poslove za potrebe Projektnog odbora vrši Ministarstvo.

Javnost rada Projektnog odbora obezbjeđuje se davanjem saopštenja i informacija na internet stranici Ministarstva.

 

Objavljivanje liste investitora i komercijalnih banaka

Član 17

Konačna lista izabranih investitora sa ponuđenim stambenim objektima i lista komercijalnih banaka koje su ispunile uslove za učešće u Projektu objavljuje se na internet stranici Ministarstva, u roku od 10dana od dana isteka javnog poziva za investitore i komercijalne banke.

 

Rangiranje korisnika Projekta

Član 18

Projektni odbor vrši rangiranje podnijetihzahtjeva po javnom pozivu za korisnike Projekta u odnosu na vrijeme podnošenja zahtjeva iz člana 14stav 4 ove odluke i ispunjenost uslova i kriterijumaiz čl.5do 9 ove odluke.

Projektni odbor raspoređuje podnijete zahtjeverangiraneu skladu sa stavom 1 ovog člana u grupe shodno članu 5 stav 1 ove odluke, do konačne potrošnje sredstava obezbijeđenih Projektom.

Podnosioci zahtjeva koji spadaju u grupe lica iz člana 6ove odluke imaju prednost u ostvarivanju prava na dodjelu kredita, bez obzira na vrijeme podnošenja zahtjeva.

Konačna rang lista izabranih korisnika objavljuje se na internet stranici Ministarstva.

Na osnovu konačne rang liste korisnika Projektni odbor izdaje podnosiocu zahtjeva potvrdu da je ispunio uslove za dodjelu kredita, odnosno kupovinu individualnog stambenog objekta (u daljem tekstu:vaučer), koji obavezno sadrži iznos maksimalnog kreditnog zaduženja i površinu individualnog stambenog objekta.

Podnosioci zahtjeva koji nijesu raspoređeni na rang listu korisnika svrstavaju se na listu čekanja.

 

Vaučer

Član 19

Imalac vaučera sa odabranim investitoromzaključuje predugovor o kupovini individualnog stambenogobjekta koji je prijavljen učešćem u Projektu.

Vaučer važi 60dana od dana izdavanja.

Ako se vaučer ne iskoristi za zaključivanje predugovora o kupovini individualnog stambenog objekta u roku iz stava 2 ovog člana, korisnik vaučera se isključuje sa rang liste korisnika, a prvi naredni korisnik sa liste čekanja zauzima njegovo mjesto.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, ako nije formirana lista čekanja, vaučer važitri godine od dana izdavanja.

 

Stupanje na snagu

Član 20

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

 

Broj: 08-231

Podgorica, 3. decembra 2015. godine

           

VLADA CRNE GORE

Predsjednik

 Milo Đukanović